Nabídka

Nabízené služby (výhradně v rámci České republiky)

Služby


Biologické průzkumy v oborech:

 • geobotanika (klasická, indikační - indikace vlastností stanoviště, cizorodých látek v prostředí - vodě, půdě, hornině)
 • botanika a zpracování výsledků botanických průzkumů vlastní metodou zaměřenou na zhodnocení zachovalosti a původnosti stanovišť, viz záložka Publikační činnost, sekce Metodiky
 • lepidopterologické průzkumy (motýlů) v rozsahu celého řádu (Lepidoptera) klasickými terénními metodami, zpracování výsledků průzkumu vlastní publikovanou metodou (Vávra 2021) zaměřenou na zhodnocení ekologického potenciálu stanovišť, viz záložka Publikační činnost, sekce Metodiky
 • průzkumy zoologické - obratlovců (obojživelníci, plazi, ptáci, savci vyjma letounů), studium migračních tras obojživelníků a větších savců pro účely posouzení nutnosti migračních přechodů na liniových stavbách - komunikacích I. třídy
 • další průzkumy (různých skupin bezobratlých, specializované průzkumy obojživelníků, průzkumy ryb a raků, měkkýšů suchozemských a vodních) prostřednictvím spolupracujících specialistů
 • dendrologické průzkumy a ocenění dřevin dle aktuálně platné metodiky AOPK, zákres výsledků do ortofotomapy, výstupy ve formátu tif, jpg, pdf (jen jako součást dalších biologických průzkumů)

Navazující činnosti:

 • konstrukce porostových (vegetačních) map a situačních map v požadovaném detailu (měřítku) s využitím leteckých snímků a výsledků terénního průzkumu, výstupy ve formátu tif, jpg, pdf
 • indikace kontaminovaných míst (půdy, vody, horninového prostředí) cizorodými látkami (ropné látky, soli, pesticidy, hnojiva)
 • návrhy managementu ve zvláště chráněných územích na základě předchozích biologických průzkumů (nezpracovávám plány péče)
 • supervizní činnosti při zalesňování ploch zdevastovaných těžební a skládkovou činností - odkaliště, výsypky, rekultivované skládky a při dalších metodách biologické rekultivace (spontánní sukcese)
 • determinace motýlích druhů v rozsahu celého řádu

Reference (akce řešené v období 2015 - 2023)

VÁVRA J. 2023: Pod novým lesem – biologické průzkumy. Biologické průzkumy pro účel projektované výstavby komplexu bytových domů na Praze 6. Investor: AMR GROUP, a.s., Na okraji 335/42, 162 00 Praha 6 – Veleslavín.

VÁVRA J. 2023: II 276 Bakov, most ev. č. 276-06 – biologické průzkumy suchozemských společenstev. Biologické průzkumy zaměřené na druhy zvláště chráněné na pozemcích dotčených stavebním záměrem rekonstrukce přemostění Jizery. Investor: PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4.

VÁVRA J. 2023: Odborné vyjádření k výskytu zvláště chráněného druhu – modráska očkovaného (Maculinea teleius L.) na pozemku parc. č. 785/39 v k. ú. Káraný. Investor: Ing. Jan Zeman, Havlíčkova 163, 250 75 Káraný.

VÁVRA J. 2023: Odborné vyjádření k výzvě stavebního úřadu o přírodovědný průzkum výskytu zvláště chráněného druhu – modráska očkovaného (Maculinea teleius L.) na pozemku parc. č. 785/69 v k. ú. Káraný. Investor: Ing. Pavel Řehák, Zahradnická 1722/B, Brandýs nad Labem, 250 01.

VÁVRA J. 2023: Biologický průzkum v místě stavebního záměru, rybník Bumbálek, k. ú. Ledce u Mladé Boleslavi [679623], č. parc. 570/1. Orientační biologický průzkum pro účely projektované rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Bumbálek. Investor: Stelba s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00.

VÁVRA J. 2023: Kladno, ulice Milady Horákové – orientační biologický průzkum. Orientační biologický průzkum zaměřený na přítomnost zvláště chráněných druhů ptáků a netopýrů a to v souvislosti s uvažovaným kácením dřevin v lokalitě Kladno-Kročehlavy, ul. Milady Horákové 2724, parc. č. 3311/1, 3313 a 3314. Investor: ARCHISTAV DEVELOPMENT s.r.o., Praha-Libuš, Písnice, Na okruhu 392/7.

VÁVRA J. 2023: Kladno, ulice Na Vyhaslém, dendrologický průzkum na parc. č. 4468 a 6246/2, k.ú. Kladno [665061]. Dendrologický průzkum pro stavební záměr v Kladně, v ulici Na Vyhaslém. Ocenění dřevin dle metodiky AOPK ČR. Investor: Ladislav Barták Engineering, Příprava a realizace staveb, Libušina 248, 272 03 Kladno.

VÁVRA J. 2023: Svojetice – zasíťování pozemků – biologické průzkumy. Botanický, entomologický průzkum zaměřený speciálně na motýly, průzkum obratlovců pro účely povolení zasíťování pozemků určených k výstavbě rodinných domů ve Svojeticích u Říčan. Investor: Petr Jung, Wolkerova 523, Lenešice 439 23.

VÁVRA J. 2023: Entomologický průzkum zaměřený na řád Lepidoptera v Přírodní rezervaci Velký rybník a Přírodní rezervaci Světlík v Ústeckém kraji. Lepidopterologické průzkumy zaměřené na sběr dat využitelných pro úpravu plánů péče v přírodních rezervacích Velký rybník a Světlík. Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

VÁVRA J. 2023: Ke Kulišce – plánované rodinné domy – biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, bezobratlí, obratlovci pro účel realizace výstavby bytových domů v Praze 6. Investor: ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4.

VÁVRA J. 2023: Most – Lajsník – orientační biologické průzkumy. Orientační biologické průzkumy v oborech geobotanika, botanika, motýli pro účel stavebního záměru. Investor: Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Purkyněho 1548, 438 01 Žatec.

VÁVRA J. 2023: II/608 Nová Ves, obchvat – studie proveditelnosti – biologické průzkumy. Geobotanické mapování a biologické průzkumy v trase obchvatu Nové Vsi u Velvar. Investor: Atelier Promika s.r.o., Muchova 9/233, 160 00 Praha 6.

VÁVRA J. 2023: I/38 Doksy – Obora – aktuální biologické průzkumy. Geobotanické mapování, biologické průzkumy v trase projektovaného obchvatu obcí Doksy a Obora. Podklad pro navazující hodnocení dle § 67 Zákona č. 114/1992 Sb.. Investor: Vladimír Vrabec, Poradenská činnost v ekologické oblasti, Na magistrále 768, Kolín II., 280 02

VÁVRA J. 2023: Supervize BR na zakázku Krajinotvorba, revitalizace a humanizace prostoru Panský les. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2022: Velké Přítočno - rozvojová plocha Z28 - rodinné domy - biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie obratlovců, bezobratlí pro účely stavebního záměru vybudování obytné čtvrti. Investor: ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4.

VÁVRA J. 2022: Vedení 110 a 400 kV Plzeň-Líně - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie obratlovců, bezobratlí v trasách vedení 110 a 400 kV pro uvažovaný objekt Gigafaktory na letišti Plzeň - Líně. Investor: Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 224/20, 186 00 Prague, Czech Republic.

VÁVRA J. 2022: Svojetice - registrovaný VKP "Louky K Tehovským hranicím a V jamách" - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie obratlovců, motýli jako podklad pro ověření oprávněnosti registrace VKP v obci Svojetice - Preaha-západ. Investor: ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4.

VÁVRA J. 2022: Rozvaha nad časovou a finanční náročností biologických průzkumů na plochách lokalit HÚ. Investor: Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1. Důvěrné.

VÁVRA J. 2022: Praha 4 - Podolí, ulice Ve Svahu - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie obratlovců, bezobratlí na lokalitě uvažované výstavby obytných objektů. Investor: Rezidence Ve Svahu s.r.o., Sinkulova 1195/21, Podolí, 147 00 Praha 4.

VÁVRA J. 2022: Cetviny - rybník Petruška na části p. č. 829/13, oprava rybníka a odstranění sedimentů - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie obratlovců, bezobratlí na lokalitě uvažované pro rekonstrukci rybníka Petruška v lokalitě Cetviny. Investor: Farma Cetviny, s.r.o., Kostelní 123, 382 41 Kaplice.

VÁVRA J. 2022: Kompostárna Horní Lada - biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie obratlovců, bezobratlí pro akci "Kompostárna Horní Lada v Praze-Kyjích". Dendrologický průzkum. Investor: Bioprofit s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov.

VÁVRA J. 2022: Unhošť - výstavba rodinných domů při ulici V Topolech - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie obratlovců, bezobratlí na lokalitě uvažované pro výstavbu obytné čtvrti. Investor: Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Purkyněho 1548, 438 01 Žatec.

VÁVRA J. 2022: Zahradní čtvrť Robotnice, Horní Počernice - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie obratlovců, bezobratlí na lokalitě uvažované pro výstavbu zahradní čtvrti. Investor: Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Purkyněho 1548, 438 01 Žatec.

VÁVRA J. 2022: Boreček - pískovna - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie obratlovců, bezobratlí na lokalitě bývalého zázemí vojenského letiště v Hradčanech u České Lípy pro záměr otevření těžebny písku. Investor: Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Purkyněho 1548, 438 01 Žatec.

VÁVRA J. 2022: Supervize BR na zakázku Krajinotvorba, revitalizace a humanizace prostoru Panský les. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2022: Praha-Ďáblice, biologický průzkum pro oznámení EIA. Biologické průzkumy pro akci "Praha-Ďáblice - biologický průzkum pro oznámení EIA". Investor: Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Purkyněho 1548, 438 01 Žatec.

VÁVRA J. 2021: Supervize BR na zakázku Krajinotvorba, revitalizace a humanizace prostoru Panský les. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2022: Rekultivace ploch zařízení staveniště Vrbičky - EPR - ekologický dozor. Ekologický dozor na ploše bývalého staveniště Elektrárny Prunéřov, dokončení. Investor: Energotrans, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4.

VÁVRA J. 2021: Čakovice u Řehenic, parcelní čísla: 1178/31, 1178/30, 1178/9, 1168 - biologické průzkumy., Biologické průzkumy pro účel stavebního záměru vybudování bytového komplexu. Investor: Transcat.cz s.r.o., Frágnerova 75, 257 22 Nespeky.

VÁVRA J. 2021: Rekultivace ploch zařízení staveniště Vrbičky - EPR - ekologický dozor. Ekologický dozor na ploše bývalého staveniště Elektrárny Prunéřov. Investor: Energotrans, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4.

VÁVRA J. 2021: I/22 Horažďovice - obchvat, oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., EIA, biologický průzkum. Biologické průzkumy na trase obchvatu Horažďovic v jižních Čechách. Investor: PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4.

VÁVRA J. 2021: Cyklostezka Litvínov - Horní Jiřetín - Černice - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v trase projektované cyklostezky. Investor: Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Purkyněho 1548, 438 01 Žatec.

VÁVRA J. 2021: Výsledky přírodovědného průzkumu území dálnice D3, stavba 0304 Václavice - Voračice, 0305/I Voračice - Nová Hospoda, přivaděče Jílové, Týnec nad Sázavou, Václavická spojka, v roce 2021. Aktualizující biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, lepidopterologie na trase dálnice D3 a souvisejících přivaděčích. Investor: Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., poradenská činnost v oblasti ekologie, Španielova 1286, 163 00 Praha 17 - Řepy.

VÁVRA J. 2021: II/603 Jesenice, obchvat - PD, biologický průzkum. Biologické průzkumy na trase obchvatu Jesenice u Prahy. Investor: PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4.

VÁVRA J. 2021: Bytový komplex LESÍK KLADNO, dendrologický průzkum a ocenění dřevin. Dendrologický průzkum včetně ocenění dřevin dle platné metodiky AOPK pro účel výstavby bytového komplexu, v místě dříve provedených biologických průzkumů pro stejný účel. Investor: ELEKTROMONT Matějka, a.s., J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí.

VÁVRA J. 2021: Biologický průzkum pro výstavbu FVE Dolní Litvínov a Růžodol. Biologické průzkumy jako podklad pro vypracování hodnocení dle zákona č. 114/1992 v místě uvažované výstavby FVE. Investor: ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové.

VÁVRA J. 2021: Obytná zóna Krupka - Nové Modlany - biologické průzkumy. Biologické průzkumy na ploše určené pro bytovou výstavbu. Investor: Ing. et Ing. Pavel C. Jaroš, Ph.D., Purkyněho 1548, 438 01 Žatec.

VÁVRA J. 2021: Provedení biologického průzkumu pro výstavbu FVE Záluží. Biologické průzkumy jako podklad pro vypracování hodnocení dle zákona č. 114/1992 v místě uvažované výstavby FVE. Investor: ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové.

VÁVRA J. 2020: Supervize BR na zakázku Krajinotvorba, revitalizace a humanizace prostoru Panský les. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2020: Přestavba obchodního centra Liberec - biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu botanika a zoologie obratlovců pro účely záměru rekonstrukce objektu OBI. Investor: Ekonvert s.r.o., Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10.

VÁVRA J. 2020: Bytový soubor Slaný - Slánský Mlýn - biologické průzkumy a hodnocení dle Vyhlášky č. 142/2018 Sb. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, botanika, zoologie bezobratlých a obratlovců, krajinný ráz, pro účely zpracování textu hodnocení dopadu záměru biologické rekultivace rybníka jako součást záměru výstavby bytového souboru. Investor: EUFI Holding a.s., U Chýně 1130, 253 01 Hostivice, Praha-západ.

VÁVRA J. 2020: Cirhan - rekonstrukce vodních nádrží VN U Vrby I - III - aktuální biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu botanika a obojživelníci pro účel zamýšlené rekonstrukce soustavy tří rybníků. Investor: RYB-KA projekty, Hradecká 518, 588 56 Telč.

VÁVRA J. 2020: Velké Přílepy, obchvat - PD (EIA), biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu botanika, geobotanika, zoologie bezobratlých a obratlovců, studium migračních koridorů větší zvěře pro účely vybudování silničního obchvatu obce Velké Přílepy. Investor: PRAGOPROJEKT, a. s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4.

VÁVRA J. 2020: Rekultivace ploch zařízení staveniště Vrbičky, biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu botanika, geobotanika, bezobratlí a obratlovci pro účely biologické rekultivace objektu bývalého zařízení staveniště. Investor: ČEZ a. s., Duhová 1444/2, 140 00 PRAHA 4.

VÁVRA J. 2020: Bytový komplex LESÍK KLADNO, biologické průzkumy, hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb. Biologické průzkumy v rozsahu botanika, geobotanika, bezobratlí, obratlovci, dendrologický průzkum, ocenění likvidovaných dřevin pro účely výstavby obytného souboru. Investor: Ladislav Barták Engineering, Příprava a realizace staveb, Libušina 248, 272 03 Kladno.

VÁVRA J. 2020: Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu botanika, geobotanika, zoologie bezobratlých a obratlovců pro účely územního rozhodnutí o výstavě obytné čtvrti. Investor: InProjekt Louny Engineering s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny.

VÁVRA J. 2020: Třískolupský (Počeradský potok) - biologické průzkumy a hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb. Biologické průzkumy v rozsahu botanika, geobotanika, zoologie obratlovců a bezobratlých, krajinný ráz, hodnocení dopadu záměru vrácení potoka do původního koryta. Investor: InProjekt Louny Engineering s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny.

VÁVRA J. 2020: EMĚ - supervize lesnických rekultivací. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2020: Říčany - biologické průzkumy. Podklad pro změnu využití území uvažovaného původně pro výstavbu věznice. Investor: APRIS 3MP, Baarova 36, Praha 4, 140 00.

VÁVRA J. 2019: Vyjádření - posouzení přírodovědných hodnot přírodního prostředí dotčeného stavební činností spojenou s budováním horkovodu na území katastru Hluboké nad Vltavou. Investor: Městský úřad Hluboké nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

VÁVRA J. 2019: Orientační průzkum přítomnosti xylofágního a saproxylického hmyzu ve dřevinách dotčených stavebním záměrem "D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR". Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2019: Nehvizdy, p. č. 69/30 - bývalá cihelna - biologické průzkumy a biologické posouzení jako podklad pro podání žádosti o dotaci na zlepšení funkčního stavu biokoridoru ÚSES z prostředků Operačního programu životní prostředí. Investor: Městys Nehvizdy, Pražská 255, 25081 Nehvizdy.

VÁVRA J. 2019: Odborné vyjádření k přítomnosti modrásků bahenního a očkovaného (Phengaris nausithous, Ph. teleius) na parcele č. 686 v katastrálním území Bezděz. Investor: Petr Servus, Vodkova 134, 293 01Mladá Boleslav.

VÁVRA J. 2019: Geobotanický průzkum záplavové oblasti na vtoku do VN Skalka v rámci studie analýzy rizik "Opatření na vodních tocích Kösseinu a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka". Investor: AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5.

VÁVRA J. 2019: Thunovská 185/22, Praha 1 - Malá Strana, rekonstrukce budovy a zahrady - biologické průzkumy. Investor: AED project, a.s., Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5.

VÁVRA J. 2019: D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně - zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, majetkoprávní příprava, TP - aktuální biologické průzkumy. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2019: D7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,81 - 24,300, DSP/IČ, biologické průzkumy. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2019: D3 0301 Praha - Jílové: D0 - kolektory mezi MÚK Exit 1 D3 a MÚK Exit 82 Jesenice, biologický průzkum. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2019: Odkaliště Elektrárny Tušimice v lokalitě Vysočany, biologické průzkumy, hodnocení dle zákona č. 114/1992 v platném znění pro záměr vybudování fotovoltaické elektrárny. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2019: EMĚ - supervize lesnických rekultivací. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2018: EMĚ - supervize lesnických rekultivací. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2018: Hřebeč - zrušení vodního díla na p. p. č. 1433 - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu Geobotanika, floristika, obratlovci pro účel zrušení vodního díla - zaniklého rybníku. Investor: Ladislav Barták Engineering, Příprava a realizace staveb, Libušina 248, 272 03 Kladno.

VÁVRA J. 2018: I/39 Přísečná, aktualizace DÚR/IČ/ÚR, provedení biologického průzkumu a migrační studie. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika a obratlovci pro účel stavby obchvatu obce Přísečná. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2018: Biologický průzkum, II/240 Velvary, obchvat. Provedení biologických průzkumů v rozsahu geobotanika, floristika a obratlovci, migrační studie pro účely stavby obchvatu obce Velvary. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2018: I/20 České Budějovice, severní spojka, DSP/IČ - biologické průzkumy. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika, obratlovci, migrační koridory pro účel stavby severní spojky v Českých Budějovicích. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2018: Praha-Štěrboholy, Malešice - ornitologický průzkum. Ornitologický průzkum pro účel modernizace vozovny tramvají DP Praha. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2018: D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR, biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika, zoologie, vybrané skupiny bezobratlých, migrační studie pro účel zkapacitnění obchvatu Postoloprt. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2018: Netvořice, obchvat, biologický průzkum. Biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika, zoologie, vybrané skupiny bezobratlých, migrační studie pro účel stavby obchvatu obce Netvořice. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2018: Odkaliště "T" Elektrárny Tušimice, biologické průzkumy a biologické hodnocení dle zákona č. 114/92 Sb. Celoroční biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika, vybrané skupiny bezobratlých, detailní průzkum motýlí fauny na odkališti "T" elektrárny Tušimice. Investor: ČEZ Korporátní služby, s.r.o., 28. října 3123/152, Ostrava - Moravská Ostrava.

VÁVRA J. 2017: Rekonstrukce zatrubnění Počeradského potoka, biologický průzkum a biologické hodnocení. Biologické průzkumy a biologické hodnocení pro účely akcí Rekonstrukce zatrubnění Počeradského potoka a Revitalizace Blažimského potoka. Investor: Elektrárna Počerady, a.s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2017: Dopravní a technická infrastruktura pro 102 RD, parc. č. 427/5, 427/418, 427/58, 428/1, 427/66, k. ú. Březiněves, biologické průzkumy a biologické hodnocení. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, bezobratlých, obratlovců) pro účel stavebního záměru vybudování obytné čtvrti v Praze-Březiněvsi. Investor: EURO DEVELOPMENT BŘEZINĚVES, s.r.o., Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4.

VÁVRA J. 2017: Doubí u Liberce - Autobazar, parcely č. 369, 370, 371 a 372 v k. ú., biologické průzkumy a biologické hodnocení dle zákona č. 114/92 Sb. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, bezobratlých a obratlovců) a zpracování biologického hodnocení pro účel stavby objektu autobazaru v Liberci - Doubí. Investor: Autoslužby JoLaCar Liberec, Ing. Josef Lank - Autoslužby, Kateřinská 517, 463 03 Stráž nad Nisou.

VÁVRA J. 2017: Biologické průzkumy pro projekt TESLA/UNIQ. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, obratlovců) pro projekt TESLA/UNIQ v katastrálním území Praha-Holešovice. Investor: LEXINGTON s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.

VÁVRA J. 2017: Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci - technická studie" - biologický průzkum. Biologické průzkumy pro účel výstavby průmyslové zóny v Liberci. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.

VÁVRA J. 2017: Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, bezobratlých, obratlovců) pro účel revitalizace prostoru bývalých kasáren v Jičíně. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.

VÁVRA J. 2017: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, biologický průzkum. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický bezobratlých, obratlovců) a průzkum migračních koridorů větší zvěře pro účely stavby II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2017: I/27 Přeštice, obchvat - zpracování oznámení záměru stavby" - Zpracování biologického průzkumu (geobotanický, botanický, bezobratlých, obratlovců) a průzkum migračních koridorů pro účel stavby I/27 Přeštice, obchvat. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J., Pouchová M.2017: D 35 Úlibice - Hořice, DSP/IČ, biologický průzkum. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, bezobratlých, obratlovců) pro účel stavby komunikace D35. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2016: Řepy, parcela č. 1502/153, biologické hodnocení dle zákona č. 114/92 Sb. Biologické průzkumy (Geobotanický, botanický a obratlovců pro účel stavby komplexu bytových domů. Investor: Archiw studio s.r.o., Žižkova 346, 273 09 Kladno Švermov.

VÁVRA J. 2016: EMĚ - supervize lesnických rekultivací. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s.., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2016: Spontánní sukcese na vybraných lokalitách společnosti ČEZ, a.s. - rok 2015. Studium podmínek pro spontánní sukcesi na vybraných objektech společnosti ČEZ, a.s.. Průzkumy geobotanický, botanický a lepidopterologický na odkalištích Třískolupy a Itálie elektrárny Počerady. Investor: InProjekt Louny Engineering s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny.

VÁVRA J. 2016: I/20 České Budějovice, severní spojka, DÚR + IČ - biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, obratlovců, migračních koridorů větší zvěře) pro účel stavby komunikačního propojení. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2016: I/27 Plzeň - Třemošenský rybník - Orlík, biologický průzkum. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, lepidopterologický, obratlovců) pro účel stavby zkapacitnění komunikace. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2016: I/21 Nová Hospoda - Kočov, 2. stavba, biologický průzkum. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, lepidopterologický, obratlovců) pro účel stavby zkapacitnění komunikace. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2016: I/10 Turnov - MÚK Fučíkova - Oznámení - biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, obratlovců) pro účel stavby úpravy místní komunikace. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.

VÁVRA J. 2016: I/36 Sezemice obchvat, DSP - průzkum migračních koridorů zvěře. Průzkum migračních koridorů větší zvěře na trase komunikace. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.

VÁVRA J. 2015: EMĚ - supervize lesnických rekultivací. Dohled nad lesnickými rekultivacemi na odkališti EMĚ v lokalitě Panský les. Investor: ČEZ, a.s.., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

VÁVRA J. 2015: Spontánní sukcese na vybraných lokalitách společnosti ČEZ, a.s. - rok 2015. Studium podmínek pro spontánní sukcesi na vybraných objektech společnosti ČEZ, a.s.. Průzkumy geobotanický, botanický a lepidopterologický na lokalitě Panský les - odkališti elektrárny Mělník. Investor: Investor: InProjekt Louny Engineering s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny.

VÁVRA J. 2015, Hlaváč J.: I/21 Planá - Trstěnice, přeložka (západní varianty) - biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, malakologický, obratlovců) pro účel stavby silničního obchvatu Chodové Plané. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2015: Zahořany - oprava břehu a hráze rybníka a jeho odbahnění - biologické průzkumy. Biologické průzkumy (Geobotanický, botanický, obratlovců) pro účel uvedené stavby. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.

VÁVRA J. 2015: I/27 Přeštice obchvat - jižní část - biologické průzkumy v trase komunikace. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, obratlovců) pro účel stavby I/27 Přeštice obchvat - jižní část. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2015: I/20 Vlčtejn - stoupací pruhy, Oznámení záměru - biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, zoologický) pro účel stavby I/20 Vlčtejn - stoupací pruhy. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.

VÁVRA J. 2015: Parkoviště u brány č. 11 - zoologický průzkum. Provedení zoologických průzkumů pro akci "Rozšíření parkovacích ploch pro zaměstnance ŠKODA AUTO a.s., parkoviště u brány č. 11". Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.

VÁVRA J. 2015: Braškovský potok ř. km 1,25 - 1,6 v k. ú. Kyšice - biologické průzkumy. Provedení biologických průzkumů pro účel úpravy toku Braškovského potoka. Investor: Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň.

VÁVRA J. 2015: III/0031 Dolní Břežany - obchvat, biologické průzkumy. Biologické průzkumy (geobotanický, botanický, zoologický) pro stavbu komunikace III/0031 Dolní Břežany - obchvat. Investor: PRAGOPROJEKT, a.s., Posuzování vlivů na životní prostředí, K Ryšánce 1668/16, Praha 4.

VÁVRA J. 2015: I/20 Vlčtejn - stoupací pruhy - průzkum migračních koridorů zvěře. Průzkum migrací větší zvěře pro účely budování stoupacích pruhů komunikace. Investor: Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.

Sekce Samostatné biologické průzkumy

(zahrnuty jsou jen průzkumy mimo souborné akce charakteru biologického hodnocení, resp. hodnocení. Ty jsou obsaženy v sekci "Řešené akce")

Podsekce Geobotanický a botanický průzkum

 • VÁVRA J. 2000: Čepičná PR. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu PR Čepičná, konstrukce vegetační mapy PR s využitím dostupných leteckých snímků, vypracování doporučení pro tvorbu plánu péče chráněného území. Investor: Okresní úřad Klatovy, referát životního prostředí, Plzeňská 90/III, 339 13 Klatovy: 19 str., mapová příloha.
 • VÁVRA J. 2006: Praha - aktualizace vegetační mapy II. práce na aktualizaci a rozšíření databáze o ochraně přírody v hlavním městě Praze. Investor: Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1: 133 str. Odkazy: Atlas životního prostředí (iprpraha.cz):
 • https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=ochrana_prirody_a_krajiny
 • VÁVRA J. 2000: Malý Polec - floristický průzkum. Provedení inventarizačního průzkumu na plochách ZCHÚ PP Malý Polec, PR Pod Popelní horou a části PR Amálino údolí. Investor: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, 385 01 Vimperk, ul. 1. máje 260: 11 str., mapové přílohy.
 • VÁVRA J. 2002: V Morávkách - lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického a floristického inventarizačního průzkumu PR V Morávkách, vypracování doporučení pro tvorbu plánu péče chráněného území. Investor: ČR - Okresní úřad Klatovy, Referát životního prostředí, Plzeňská 90/III., 339 13 Klatovy: 12 str.
 • VÁVRA J. 2009: VKP Řepy - Řepská step - aktuální floristický průzkum. Investor: město Praha, magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1: 6 str.
 • VÁVRA J. 2021: Lomy ČSA a Vršany v okresech Most a Chomutov - inventarizační průzkum cévnatých rostlin a jejich společenstev na plochách ovlivněných důlní činnosti. Investor: Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., poradenská činnost v oblasti ekologie, Španielova 1286, 163 00 Praha 17 - Řepy, v subdodávce pro AOPK ČR.

Podsekce Lepidopterologický průzkum

 • VÁVRA J. 1999: Prameniště PR - lepidopterologický průzkum. Provedení inventarizačního lepidopterologického průzkumu PR Prameniště v části zvané Šmauzy. Podklad pro úpravu plánu péče o ZCHÚ. Investor: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, 385 01, Vimperk, ul. 1. máje 260: 36 str.
 • VÁVRA J. 2000: Čepičná PR. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu PR Čepičná, konstrukce vegetační mapy PR s využitím dostupných leteckých snímků, vypracování doporučení pro tvorbu plánu péče chráněného území. Investor: Okresní úřad Klatovy, referát životního prostředí, Plzeňská 90/III, 339 13 Klatovy: 19 str., mapová příloha.
 • VÁVRA J. 2000: Novozámecký rybník - lepidopterologický průzkum. Monitorování změn druhového složení a četnosti populací motýlích druhů rašelinných, lučních, vrbových a rákosinových biotopů v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s realizací opatření plánu péče. Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3: 10 str.
 • VÁVRA J. 2002: NPR Novozámecký rybník - lepidopterologický průzkum III. Monitorování změn druhového složení a četnosti populací motýlích druhů rašelinných, lučních, vrbových a rákosinových biotopů v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s realizací opatření plánu péče v rámci projektu VaV 610/10/00 "Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích". Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3: 19 str.
 • VÁVRA J. 2002: NPR Růžák - lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu NPR Růžák v Národním parku České Švýcarsko pro účely úpravy plánu péče. Investor: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa: 8 str.
 • VÁVRA J. 2002: V Morávkách - lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického a floristického inventarizačního průzkumu PR V Morávkách, vypracování doporučení pro tvorbu plánu péče chráněného území. Investor: ČR - Okresní úřad Klatovy, Referát životního prostředí, Plzeňská 90/III., 339 13 Klatovy: 12 str.
 • VÁVRA J. 2003: PR Babylon - lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu PR Babylon v Národním parku České Švýcarsko jako podklad pro úpravu plánu péče. Investor: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa: 12 str.
 • VÁVRA J. 2003: NPR Novozámecký rybník - lepidopterologický průzkum IV. Monitorování změn druhového složení a četnosti populací motýlích druhů rašelinných, lučních, vrbových a rákosinových biotopů v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s realizací opatření plánu péče v rámci projektu VaV 610/10/00 "Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích". Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3: 20 str.
 • VÁVRA J. 2004: PR Babylon - lepidopterologický průzkum II. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu PR Babylon pro účely úpravy plánu péče. Investor: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa: 16 str.
 • VÁVRA J. 2005: Hřensko - kaňon Labe - lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu v připravované NPR Kaňon Labe. Investor: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa: 16 str.
 • VÁVRA J. 2006: Kaňon Labe - lepidopterologický průzkum. Provedení lepidopterologického inventarizačního průzkumu na biotopech připravované NPR Kaňon Labe. Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín: 18 str.
 • VÁVRA J. 2006: Lepidopterologický průzkum na PP Rohožník - Lom v Dubči. Lepidopterologický průzkum pro 01/4 Základní organizaci ČSOP "Botič - Rokytka", Moskevská 4, 101 00 Praha 10: 13 str.
 • VÁVRA J. 2007: Lepidopterologický průzkum na PP Lítožnice. Lepidopterologický průzkum jako podklad pro úpravu plánu péče. Investor: 01/4 Základní organizaci ČSOP "Botič - Rokytka", Moskevská 4, 101 00 Praha 10: 18 str.
 • VÁVRA J. 2007: Huťský Dvůr - lepidopterologický průzkum. Inventarizační lepidopterologický průzkum na biotopech lesa, pastviny a nivy potoka pro účely managementu. Investor: Česká republika, Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Ulice 1. máje 260, 385 01 Vimperk, 33 str.
 • VÁVRA J. 2008: NPR Růžák - lepidopterologický průzkum II. Druhý rok lepidopterologických průzkumů v NPR Růžák. Investor: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa, 29 str.
 • VÁVRA J. 2008: NPR Soos - lepidopterologický průzkum I. Lepidopterologický průzkum v NPR Soos, 1. etapa. Investor: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4, zastoupený Ing. Janem Schlossarem - vedoucím Správy CHKO Slavkovský les, 22 str.
 • VÁVRA J. 2008: Lepidopterologický průzkum na PP Pitkovická stráň a přilehlých biotopech v údolí Pitkovického potoka. Investor: ČSOP Praha, 22 str.
 • VÁVRA J. 2008: Horoušánky - lepidopterologický průzkum na ploše VKP, č. parcely 461. Lepidopterologický průzkum na stavební parcele v Horoušánkách, okres Praha východ. Investor: Václav Misárek, Úvaly, 8 str.
 • VÁVRA J., STREJČEK J., ŠPRYŇAR P., KŮRKA P., HLAVÁČ J., JAROŠ J. 2008: Biologické průzkumy na lokalitách Pitkovický potok, Botič a Vltavské tůně v Praze. Investor: Magistrát hl. m. Prahy, Odboru ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1, 101 str. plus přílohy.
 • VÁVRA J. 2009: NPR Soos - lepidopterologický průzkum II. Inventarizační lepidopterologický průzkum v NPR Soos pro účely vyhlášení lokality EVL. Investor: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4, zastoupený Ing. Janem Schlossarem - vedoucím Správy CHKO Slavkovský les, 31 str.
 • VÁVRA J. 2010: NPR Soos - lepidopterologický průzkum III. Provedení inventarizačního lepidopterologického průzkumu v hranicích NPR Soos jako podklad pro úpravu plánu péče a vyhlášení EVL. Investor: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4, zastoupený Ing. Janem Schlossarem - vedoucím Správy CHKO Slavkovský les, 17 str., tabulkové a mapové přílohy.
 • VÁVRA J. 2011: Lepidopterologické průzkumy na vybraných EVL v Jihočeském kraji pro účely převodu lokalit pod zákonnou národní legislativu. Lokality EVL Římov, Čábuze, Žofina Huť, Onšovice-Mlýny. Investor: Natura Servis, s.r.o., Říčanova 66, 503 01 Hradec Králové.
 • VÁVRA J. 2011: EVL Kaňon Ohře - lepidopterologický průzkum. Lepidopterologický průzkum na území EVL Kaňon Ohře jako podklad pro úpravu plánu péče o významné biotopy této EVL. Investor: Správa CHKO Slavkovský les a krajského střediska Karlovy Vary, 33 str. mapová příloha.
 • VÁVRA J. 2015: Průzkum motýlí fauny navrhované NPR Nebesa. Investor: ČR - AOPK, 148 00, Praha 11 - Chodov, Kaplanova 1931/1, 49 str., mapová příloha.
 • VÁVRA J. 2018: Odkaliště "T" Elektrárny Tušimice, biologické průzkumy a biologické hodnocení dle zákona č. 114/92 Sb. Celoroční biologické průzkumy v rozsahu geobotanika, floristika, vybrané skupiny bezobratlých, detailní průzkum motýlí fauny na odkališti "T" elektrárny Tušimice. Investor: ČEZ Korporátní služby, s.r.o., 28. října 3123/152, Ostrava - Moravská Ostrava.
 • Vávra J. 2018 - 2021: Lepidopterologické průzkumy odkaliště "T" elektrárny Tušimice a přilehlých partií PR Běšický chochol. Ve vlastní režii autora.
 • Vávra J. 2023: Průzkum motýlí fauny v hranicích přírodních rezervací Velký rybník a Světlík. Investor: Ústecký kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.