Publikační činnost

Sekce Metodiky

 • Vávra J. 2008: Návrh metodiky hodnocení kvality přírodních habitatů s použitím taxocenózy motýlů (Proposal for natural habitat quality evaluation methodology using the lepidopteran taxocenose analysis). Fauna Bohemiae septentrionalis, Supplementum 5, 33: 228 str.
 • Vávra J. 2021b: Metodika hodnocení ekologického potenciálu stanovišť s použitím analýzy taxocenózy motýlů. (Methodology for evaluation of habitats ecological potential using the lepidopteran taxocenose analysis.) Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, Supplementum 2021, 45-230.

V roce 2023 byl aktualizován seznam motýlích druhů se zohledněním změn systematického řazení do rodů a vyšších kategorií, ke kterým došlo na základě nových poznatků vycházejících nejčastěji z genetických analýz. Tento nový systém byl aplikován v publikaci:

Laštůvka Z. & Liška J., ŠUMPICH J. 2023: Motýli (Lepidoptera) Česka – aktualizovaný seznam druhů. Butterflies and moths (Lepidoptera) of Czechia – updated list of species. Mendelu – Agronomická fakulta, Brno, 108 str.

a plně respektován i v nové verzi seznamu motýlů České republiky. Pod následujícím odkazem je prezentován v tabulkové podobě. Další aktualizace budou prováděny průběžně a publikovány vždy koncem roku. Předkládaná verze se vztahuje k datu 31. 1. 2024.

 • Vávra J. 2010: Návrh Červeného seznamu ohrožených druhů motýlů České republiky. Fauna Bohemiae septentrionalis, Supplementum 6, 35: 5-63.
 1. Vávra J. 2021a: Metodika pro interpretaci výsledků botanických průzkumů na lokalitách se střety zájmů mezi orgány ochrany přírody a investory. (Methodology for interpretation of the results of botanical surveys in locations with conficts of interest between nature protection authorities and investors.) Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, Supplementum 2021, 1-44. 

Níže je uveden soupis druhů cévnatých rostlin aktualizovaný po sezóně 2023.

Pomůcka pro orientaci v řádu Lepidoptera a pro hrubou determinaci motýlích druhů ČR

S využitím materiálů dostupných na adrese https://www.lepiforum.de, vlastních fotografií a vlastních zkušeností předkládám pomůcku pro orientaci v celém řádu Lepidoptera a pro účely rychlé determinace. V tabulkách jsou prezentovány fotografie dospělců, housenek a požerků a v některých případech informace sloužící k rozlišení sporných druhů. Zdůraňuji, že jde jen o orientační materiál, přesná determinace se neobejde bez detailnějšího studia materiálu a mnohdy i preparace vnějších kopulačních orgánů.

Sekce Lepidopterologické průzkumy a faunistické nálezy (FRC)

 • Vávra J. 1989: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera, Tineidae, Gracillariidae, Coleophoridae, Oecophoridae, Tortricidae, Geometridae. Acta Entomol. Bohemoslov., 86: 312-313.
 • Marek J., Laštůvka A., Vávra J. 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera. Acta Entomol. Bohemoslov., 88: 217-222.
 • Marek J., Laštůvka A., Vávra J., van der Wolf H. W. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta Entomol. Bohemoslov., 89: 473-476.
 • Laštůvka Z., Laštůvka A., Liška J., Marek J., Skyva J., Vávra J. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera. Acta Entomol. Bohemoslov., 89: 466-472.
 • Vávra J. 1993: Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český kras (New findings of small butterflies (Microlepidoptera) in Bohemian Karst Protected Landscape Area), Bohemia centralis, 22: 35-49.
 • Laštůvka Z., Liška J., Vávra J., Laštůvka A., Marek J., Dufek T., Dvořák M., Kopeček F., Petrů M., Skyva J., Vítek P. 1994: Faunistic records from the Czech Republic-18. Lepidoptera. Klapalekiana, 30: 197-206. 
 • Liška J., Laštůvka Z., Elsner V., Vávra J., Dufek T., Gregor F., Janovský M., Jaroš J., Laštůvka A., Marek J., Petrů M., Skyva J., Šumpich J. 2000: Faunistic records from the Czech Republic-101. Lepidoptera. Klapalekiana, 36: 161-169.
 • Liška J., Franz J., Laštůvka A., Laštůvka Z., Marek J., Němý J., Vávra J. 2002: Faunistic records from the Czech Republic-153. Lepidoptera. Klapalekiana, 38: 257-258. 
 • Vávra J., Novák I., Liška J., Skyva J. 1996: Motýlí fauna přírodní rezervace "Hradčanské rybníky" u Mimoně (Lepidoptera) (Lepidopteran fauna of the nature reserve "Hradčanské rybníky" near Mimoň (Lepidoptera)). Klapalekiana, 32: 89-121.
 • Novák I., Liška J. (ed.), Elsner G., Jaroš J., Petrů M., Skyva J., Spitzer K., Špatenka K., Vávra J., Weidenhoffer Z. 1997: Katalog motýlů (Lepidoptera) Čech. Katalog der Falter (Lepidoptera) Böhmens. Catalogue of the Bohemian Lepidoptera. Klapalekiana, 33 (Suppl.): 159 str. 
 • Vávra J. 1999a: Nezvaní přistěhovalci v našich parcích. Živa, 47: 80-82.
 • Vávra J. 1999b: Notes on bionomics of Gnorimoschema steueri (Lepidoptera: Gelechiidae) (Poznámky k bionomii druhu Gnorimoschema steueri (Lepidoptera: Gelechiidae)). Klapalekiana, 35: 157-159.
 • Vávra J. 1999c: Notes on bionomics of Kessleria alpicella (Lepidoptera: Yponomeutidae), with confirmation of its occurrence in Bohemia (Poznámky k bionomii druhu Kessleria alpicella (Lepidoptera: Yponomeutidae) a potvrzení jeho výskytu v Čechách.) Klapalekiana, 35: 161-163.
 • Vávra J. 2000a: Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český kras - II. část (New finds of small butterflies (Microlepidoptera) in the Landscape Protected Area of the Bohemian Karst), Český kras XXVI - Živá příroda: 33-40.
 • Vávra J. 2000b: Motýlí fauna Vysoké Lípy u Jetřichovic a okolí v CHKO Labské pískovce (Lepidopteran fauna (Lepidoptera) of Vysoká Lípa near Jetřichovice and surroundings in the Labské pískovce Landscape Protected Area). Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 22: 87-106 a přílohy.
 • Vávra J., Petrů M., Fiala F., Liška J., Skyva J., Laštůvka Z. 2001: Faunistic records from the Czech Republic-135. Lepidoptera. Klapalekiana, 37: 131-133. 
 • Vávra J. 2002a: Motýlí fauna přírodní památky Stroupeč v okrese Louny. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 24: 21-47.
 • VávraJ. 2002b: Změny populací motýlů (Insecta, Lepidoptera) v národní přírodní rezervaci Novozámecký rybník v souvislosti s managementem: 157-170. In: Turoňová D. (ed). 2002: Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník: přírodovědecké průzkumy a péče o chráněná území. Příroda, Praha: 1-176.
 • Vávra J. 2003: Vegetace a motýlí fauna na lokalitě Vysočany v okrese Louny. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 25: 3-32.
 • Vávra J., Laštůvka A., Laštůvka Z. & Marek J. 2003: Faunistic records from the Czech Republic-172. Lepidoptera: Nepticulidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Cosmopterigidae, Elachistidae, Oecophoridae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae. Klapalekiana, 39: 315-318.
 • Vávra J. 2004a: Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru jejich motýlí fauny (Classification of especially protected areas in Prague on base of their lepidopteran fauna analysis). Natura Pragensis, 16, 185 str. plus CD. 
 • Vávra J. 2004b: Motýlí fauna přírodní rezervace Prameniště, části Šmauzy v CHKO Šumava (Lepidopteran fauna of Prameniště Natural Reserve, part Šmauzy in Šumava Protected Landscape Area. Silva Gabreta, 10: 125-140.
 • Vávra J. 2004c: Motýlí fauna, vegetační poměry a návrh pěstební péče přírodní rezervace Čepičná u Sušice (Lepidopteran fauna, vegetation conditions and management proposal of Čepičná Natural Reserve near Sušice - South Bohemia). Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír., 104: 1-40.
 • Vávra J., Maršík L. 2004d: Motýlí fauna přírodní rezervace Zbytka v okrese Náchod (Lepidopteran fauna of Zbytka Natural Reserve in district of Náchod - Northeast Bohemia. Acta Musei Reginaehradecensis S.A., 30: 35-78.
 • Vávra J. 2005: Aktualizovaná verze digitalizované vegetační mapy hl. m. Prahy. Vegetační mapa hl. m. Prahy zkonstruovaná na podkladě spektrozonálních leteckých snímků primárního měřítka 1 : 10 000. Dostupná na internetových stránkách MHMP. Odkaz: https://www.wmap.cz/opk/  (t.č. nefunkční)
 • Vávra J. , Moravec J., Škopek J., Farkač J., Mikuláš R. 2005: Bývalá těžebna cihlářských hlín ve Stodůlkách (Praha 5) - cenný přírodní prvek uvnitř velkoměsta. The former brick-clay pit in Stodůlky (Praha 5) - valuable natural entity within a city. Natura Pragensis, Praha, 2005, 17: 95-128.
 • Vávra J. 2005: Motýlí fauna přírodní rezervace Babylon v Národním parku České Švýcarsko. Lepidopteran fauna (Lepidoptera) of Babylon Nature Reserve in České Švýcarsko (Bohemian Switzerland National Park.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 27: 39-54.
 • Liška J., Laštůvka A., Laštůvka Z., Petrů M. & Vávra J. 2005: Faunistic records from the Czech Republic - 182. Lepidoptera: Nepticulidae, Opostegidae, Tineidae, Gracillariidae, Elachistidae, Blastobasidae, Gelechiidae, Pyralidae. Klapalekiana, 41: 81-83. 
 • Vávra J. 2007: Motýlí fauna připravované národní přírodní rezervace Kaňon Labe v CHKO Labské pískovce. Lepidopteran fauna (Lepidoptera) of prepared Kaňon Labe National Natural Reservation in Labské pískovce Landscape Protected Area. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 2007, 29, s. 91-116, ISSN 1214-2573.
 • Vávra J., Liška J., Němý J., Dobrovský T., Elsner G., Laštůvka A., Laštůvka Z., Petrů M., Šiman J., Šumpich J. & Tomáš P. 2008: Faunistic records from the Czech Republic-257. Lepidoptera: Eriocraniidae, Nepticulidae, Tineidae, Depressariidae, Oecophoridae, Elachistidae, Scythrididae, Cosmopterigidae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Nymphalidae, Noctuidae. Klapalekiana, 44: 87-92.
 • Liška J., Vávra J., Petrů M., Králíček M., Laštůvka A., Laštůvka Z., Marek J., Šumpich J. & Uřičář J. 2008: Faunistic records from the Czech Republic - 262. Lepidoptera: Nepticulidae, Psychidae, Tineidae, Bucculatricidae, Elachistidae, Coleophoridae, Amphisbatidae, Gelechiidae, Tortricidae, Crambidae. Klapalekiana, 44: 289-292.
 • Šumpich J., Liška J., Sitek J., Jakeš O., Skyva J., Feik V., Marek J., Vávra J., Laštůvka Z., Vítek P., Bartas R., Čelechovský A., Dobrovský T., Dvořák I., Maršík L., Mikát M., Šafář J., Vodrlind B., Žemlička M., Dvořák M. & Hula V. 2009: Faunistic records from the Czech Republic - 287. Lepidoptera: Nepticulidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Gelechiidae, Cossidae, Tortricidae, Epermeniidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Noctuidae, Nolidae, Lymantriidae. Klapalekiana, 45: 267-279.
 • Vávra J. 2010: Motýlí fauna Vysoké Lípy u Jetřichovic a okolí v CHKO Labské pískovce (II.) Fauna Bohemiae septentrionalis, Supplementum 6, 35: 64-168. 
 • Vávra J. 2012: Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v Evropsky významné lokalitě Kaňon Ohře. Sborník Muzea Karlovarského kraje, přírodovědné statě a články, 20: 241-268.
 • Vávra J. 2013: Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v Národní přírodní rezervaci Soos u Františkových Lázní. Sborník Muzea Karlovarského kraje, přírodovědné statě a články, 21: 157-214.
 • Liška J., Šumpich J., Laštůvka A., Elsner G., Žemlička M., Skyva J., Černý J., Jaroš J., Říha R., Kula E., Laštůvka Z., Vávra J., Němý J., Bělín V. & Bezděk M. 2014: Faunistic records from the Czech Republic - 361. Lepidoptera: Psychidae, Gracillariidae, Argyresthiidae, Glyphipterigidae, Ypsolophidae, Blastobasidae, Coleophoridae, Cosmopterigidae, Gelechiidae, Tortricidae, Epermeniidae, Sesiidae, Pyralidae, Crambidae, Nolidae, Noctuidae. Klapalekiana, 50: 111-120.
 • Vávra J. 2016: Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Máslovická stráň. Butterflies and moths of the Máslovická stráň Nature Reserve (Central Bohemia). Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 28: 112-166. 
 • Vávra J. 2018: Motýli (Lepidoptera) přírodní památky Vltava u Blanského lesa v jižních Čechách. Lepidoptera of the Vltava u Blanského lesa Nature Monument in South Bohemia. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 29: 5-94.
 • Liška J., Vávra J., Laštůvka A., Jaroš J., Šumpich J., Uřičář J., Bešta L., Marek J., Skyva J., Holomek J., Kula E. & Bešta M. 2018: Faunistic records from the Czech Republic - 441. Lepidoptera: Tineidae, Gracillariidae, Argyresthiidae, Plutellidae, Oecophoridae, Lypusidae, Coleophoridae, Elachistidae, Scythrididae, Gelechiidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Notodontidae, Noctuidae. Klapalekiana, 54: 131-148.

 • Vávra J. 2019: Motýli (Lepidoptera) navrhované NPR Nebesa u Stráže nad Ohří (západní Čechy). Lepidoptera of the "Nebesa" National Nature Reserve near Stráž nad Ohří village (western Bohemia). Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 30: 3-62.

 • Šumpich J., Liška J., Laštůvka A., Sitek J., Skyva J., Vávra J., Maršík L., Dvořák I., Žemlička M., Kabátek P., Laštůvka Z., Marek J., Marek S., Mikát M., Vacula D., Křivan V., Elsner G., Volf M., Jirgl T., Krejčík P., Hromádková V. & Richter I. 2022: Faunistic records from the Czech Republic – 530. Lepidoptera: Heliozelidae, Tineidae, Argyresthiidae, Gracillariidae, Oecophoridae, Batrachedridae, Elachistidae, Coleophoridae, Scythrididae, Gelechiidae, Choreutidae, Tortricidae, Pyralidae, Nymphalidae, Erebidae, Noctuidae. Klapalekiana, 58: 121 – 140. 
 • Šumpich J., Liška J., Žemlička M., Richter I., Laštůvka A., Skyva J., Vávra J., Uřičář J., Marek J., Laštůvka Z., Moravec J., Jaroš J. Elsner G., Pavlíčko A. 2023: Faunistic records from the Czech Republic – 540. Lepidoptera: Adelidae, Tineidae, Gracillariidae, Batrachedridae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae, Choreutidae, Alucitidae, Erebidae, Noctuidae. Klapalekiana, 59: 101-121.

Sekce botanické průzkumy

 • Vávra J. 2023: Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin na lokalitách uhelných lomů ČSA a Vršany (severozápadní Čechy, Ústecký kraj). Inventory surveys of vascular plants at the sites of the ČSA and Vršany coal mines (northwestern Bohemia, Ústí nad Labem Region). Příroda, Praha, 45: 3-32.

Sem patří váš nadpis

Sem vložte podnadpis

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi.

Ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla.